Podstawy czytania i korzystania z ksiąg wieczystych

  • Data dodania: 27.04.2022
  • Autor wpisu: AMFuture Sp. z o.o.
  • Tagi: księgi wieczyste, porady

Chcesz kupić nieruchomość albo zawrzeć umowę najmu? Zapoznanie się z księgą wieczystą to pierwszy krok do tego, aby mieć pewność, że twoja decyzja jest słuszna, a zakup bezpieczny.

Ustrój ksiąg wieczystych reguluje w Polsce ustawa z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2019 r., poz. 2204).

Księgi wieczyste prowadzi się celem ustalenia stanu prawnego nieruchomości, wskazując komu i jakie prawa przysługują. Dla każdej nieruchomości sąd rejonowy prowadzi odrębną księgę wieczystą. Istnieje domniemanie, iż wpisane do księgi prawo jest zgodne z rzeczywistym stanem prawnym. Co więcej, jeśli zaistnieje okoliczność niezgodna pomiędzy ujawnionym prawem a rzeczywistym stanem prawnym, treść księgi rozstrzyga na korzyść tego, kto przez czynność prawną z osobą uprawnioną według treści księgi nabył własność lub inne prawo rzeczowe – tzw. rękojmia wiary publicznej.

Księga wieczysta zawiera cztery działy. Dział I – O (oznaczenie) znajdują się tam dane o adresie, położeniu, powierzchni, liczbie i rodzajach pomieszczeń nieruchomości oraz przeznaczenie lokalu i porównanie rzeczywistej lokalizacji nieruchomości. Dział I-Sp (spis praw) – widnieją tu informacje o ograniczonych prawach rzeczowych przysługujących każdemu właścicielowi. W drugim dziale ujęte są dane o właścicielach nieruchomości. Trzeci dział przeznaczony jest do ujawnienia informacji na temat ograniczonych praw rzeczowych, np. prawa osób trzecich, prawo dożywocia. Dział czwarty informuje o ustanowionych hipotekach w tym wysokości obciążenia hipotecznego oraz jego rodzaju.

Należy pamiętać, że każdy ma dostęp do wpisów w księdze wieczystej, bowiem są one jawne. Księgi wieczyste zakładane i prowadzone są w systemie elektronicznym i można się z nimi zapoznać on-line za pośrednictwem strony www.ekw.ms.gov.pl. Dostęp do ksiąg jest bezpłatny.

Z czego składa się numer księgi wieczystej? To 13 symboli – 4 znaki i 9 cyfr. Pierwsze 4 znaki wskazują na sąd rejonowy właściwy do prowadzenia danej księgi wieczystej ze względu na jej położenie. Następnie 8 cyfr to numer nadawany zgodnie z repertorium przez sąd. Natomiast ostatnia cyfra - kontrolna przypisywana jest automatycznie. Przykładowy numer księgi wieczystej dla nieruchomości położonej w Lublinie wygląda następująco LU1I/00152749/8.

Zmiany w księdze wieczystej należy zgłaszać do sądu w przypadku: nabycia nieruchomości, podziału nieruchomości, wyodrębnienia części nieruchomości, odłączenia lub przyłączenia do istniejącej księgi, ustanowienia hipoteki, ustanowienia praw i roszczeń. Wszystkie wnioski składa się na formularzach KW-WPIS do wydziału ksiąg wieczystych w sądzie rejonowym. Wnioski podlegają opłacie odpowiednio do danej czynności.

Weryfikacja informacji w księdze wieczystej o danej nieruchomości jest niezwykle istotna i pozwoli każdemu zainteresowanemu podjąć właściwą decyzję przy zakupie lub najmie nieruchomości.